dnes je 22.7.2024

Input:

Zaúčtovanie vložného zaplateného v hotovosti na pracovnej ceste

14.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.2 Zaúčtovanie vložného zaplateného v hotovosti na pracovnej ceste

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Prosíme o radu na aký účet zaúčtovať vložné zaplatené v hotovosti na pracovnej ceste, ktoré je súčasťou vyúčtovania pracovnej cesty?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • Opatrenie MF SR č. 740/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p.

  • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p.

Pohľad autora na problematiku:

Vo všeobecnosti platí, že účtovná jednotka na účtoch účtovej triedy 5 – NÁKLADY účtuje vzniknuté  prvotné náklady alebo druhotné náklady v závislosti od obsahovej náplne jednotlivých účtovných skupín. V tejto triede sa účtujú náklady účtovnej jednotky bez ohľadu na to, či sú podľa zákona o dani z príjmov považované za daňové výdavky. Pri