Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

213/1997 Z.z., Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, v znení účinnom k 1.1.2019

213/1997 Z.z.
ZÁKON
z 2. júla 1997
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
35/2002 Z.z.
1. 3. 2002
mení, 38 novelizačných bodov
335/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení, § 9 ods. 1
445/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení, § 25 a § 33
8/2010 Z.z.
1. 2. 2010
mení a dopĺňa 2 novelizačné body a poznámky pod čiarou
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 33 a poznámku pod čiarou
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 8, § 14 a § 34
272/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení § 11 a poznámku pod čiarou
354/2015 Z.z.
15. 12. 2015
dopĺňa § 29
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 11
4/2018 Z.z.
15. 1. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
52/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 23 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÝ ODDIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia”).
Nezisková organizácia a všeobecne prospešné služby
§ 2
(1) Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
(2) Všeobecne prospešné služby sú najmä
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
§ 3
Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.2)
§ 4
Názov neziskovej organizácie
Názvom neziskovej organizácie sa rozumie názov, pod ktorým je nezisková organizácia zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len „register”). Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie „nezisková organizácia” alebo skratku „n. o.” a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: