Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

34/2002 Z.z., Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2019

34/2002 Z.z.
ZÁKON
z 18. decembra 2001
o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
445/2008 Z.z.
1.1. 2009
mení 5 novelizačných bodov
478/2009 Z.z.
1.1. 2010
mení a dopĺňa § 28 a § 29
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení 4 novelizačné body
463/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 34, ô 42a a poznámku pod čiarou
272/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení § 11 a poznámku pod čiarou
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 11 a § 18
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 8 a poznámku pod čiarou
279/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení § 30 a poznámku pod čiarou
52/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 6
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa §6, § 19 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie a právne pomery nadácií a vytváranie nadačných fondov.
§ 2
Nadácia
(1) Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu.
(2) Nadácia je právnická osoba; zapisuje sa do registra nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).
(3) Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto zákona rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
(4) Názvom nadácie je názov, pod ktorým je nadácia zapísaná v registri nadácií. Názov nadácie musí obsahovať označenie „nadácia”. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu toto označenie vo svojom názve alebo v obchodnom mene používať. Názov nadácie sa musí odlišovať od názvu inej, už registrovanej nadácie a nesmie byť zameniteľný s názvom inej, už registrovanej nadácie.
(5) Ak má názov nadácie obsahovať priezvisko fyzickej osoby odlišnej od zakladateľa, návrh na registráciu nadácie do registra nadácií musí obsahovať aj súhlas tejto fyzickej osoby; ak táto fyzická osoba nežije, súhlas jej dedičov, ak sú známi.
(6) Nadačnou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie
a) poskytovanie peňažných a nepeňažných prostriedkov z majetku nadácie tretím osobám,
b) správa majetku nadácie vrátane nadačných fondov.
(7) Nadácia môže vykonávať aj inú činnosť v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a s realizáciou nadačnej činnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 3
Majetok nadácie
(1) Majetok nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadácie.
(2) Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra nadácií. Pri založení nadácie je tvorené majetkovými vkladmi jednotlivých zakladateľov. Hodnota majetkového vkladu každého zakladateľa je najmenej 663 eur. Základná hodnota nadačného imania musí byť najmenej 6638 eur, pričom túto základnú hodnotu môžu tvoriť len
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: