Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

528/2008 Z.z., Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, v znení účinnom k 1.6.2017

528/2008 Z.z.
ZÁKON
zo 4. novembra 2008
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
266/2009 Z.z.
7. 7. 2009
dopĺňa § 18
57/2010 Z.z.
1. 4. 2010
dopĺňa a dopĺňa 27 novelizačných bodov
116/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa § 26 a § 46a
71/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
111/2012 Z.z.
1. 4. 2012
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
292/2014 Z.z.
1. 11. 2014
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
292/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
374/2008 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa 1 novelizačným bodom
323/2015 Z.z.
1. 12. 2015
mení a dopĺňa § 23
357/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
91/2015 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 12 a poznámku pod čiarou
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 14 a poznámku pod čiarou
93/2017 Z.z.
1. 6. 2017
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje v oblasti systému riadenia a kontroly1) prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie1a) a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len „pomoc”) a prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie2) a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len „podpora”) pre programové obdobie 2007 - 2013 a poskytovanie podpory podľa osobitného predpisu2a) a v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (ďalej len „ochrana finančných záujmov”).
a) postavenie a právomoc
1. vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”),
2. ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
3. samosprávnych krajov,
b) práva a
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: