Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k zákonu o štátnej službe (55/2017 Z.z.) - § 7 - Štátny zamestnane

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.7 Komentár k zákonu o štátnej službe (55/2017 Z.z.) - § 7 - Štátny zamestnane

Kolektív autorov

§ 7

Štátny zamestnanec

(1) Štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je občan, ktorý vykonáva štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby alebo bez určenia odboru štátnej služby.

(2) Štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom úrade na základe

a) zvolenia do funkcie Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada”) podľa osobitného predpisu,

b) vymenovania do funkcie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu

1. predsedom Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predseda národnej rady”),

2. prezidentom,

3. vládou,

4. predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky,

5. predsedom súdnej rady,

6. predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo

7. predsedom Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.

(3) Štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je aj občan, ktorý je odborníkom plniacim úlohy pre predsedu národnej rady, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta, člena vlády alebo pre sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „odborník ústavného činiteľa”). Odborník ústavného činiteľa vykonáva štátnu službu bez určenia odboru štátnej služby.

(4) Štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec poverený prezidentom výkonom funkcie (ďalej len „veľvyslanec”); na tohto štátneho zamestnanca sa nevzťahujú ustanovenia § 34, § 35, § 38 až 45, § 71 až 81, § 82 ods. 1 písm. b) až k) a ods. 2 a 4, § 83, § 84, § 87 až 96, § 117 až 121 a § 161 až 165.

(5) Štátny zamestnanec podľa odseku 2, okrem riaditeľa kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „riaditeľ kancelárie bezpečnostnej rady”), je na účely tohto zákona štátny zamestnanec vo verejnej funkcii. Štátny zamestnanec vo verejnej funkcii vykonáva štátnu službu bez určenia odboru štátnej služby.

(6) Štátnym zamestnancom vo verejnej funkcii na účely tohto zákona je aj štátny občan Slovenskej republiky, zvolený národnou radou za člena Rady pre štátnu službu (ďalej len „rada”) podľa § 12 ods. 3; na tohto štátneho zamestnanca sa nevzťahujú ustanovenia § 6 ods. 3, § 38 až 45, § 49, § 51, § 53, § 55 až 69, § 71 ods. 1, § 72 až 81, § 82 ods. 1 a 4, § 85, § 87 až 96, § 102, § 103, § 112 ods. 2 až 9, § 117 až 123, § 163 a § 165.

(7) Štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je aj štatutárny orgán, ktorý je do tejto funkcie vymenovaný podľa osobitného predpisu;7) na tohto štátneho zamestnanca sa nevzťahujú ustanovenia § 38 až 45, § 49, § 51, § 55 až 69, § 71 ods. 1, § 72 až 81, § 82 ods. 1 a 4, § 85, § 87 až 96, § 117 až 123, § 163 a 165, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(8) Štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je aj občan, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom pomere podľa osobitného predpisu8) a ktorý v služobnom úrade vykonáva štátnu službu na základe vyslania podľa tohto zákona; na tohto štátneho zamestnanca sa nevzťahujú ustanovenia § 34, § 38 až 45 a § 163.

(9) Na odborníka ústavného činiteľa sa nevzťahujú ustanovenia § 38 ods. 1 písm. f), § 39 až 45, § 122, § 123 a § 165.

(10) Na štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii a na riaditeľa kancelárie bezpečnostnej rady sa nevzťahujú ustanovenia § 38 až 45, § 49, § 51, § 55 až 69, § 71 ods. 1, § 72 až 81, § 82 ods. 1 a 4, § 85, § 87 až 96, § 117 až 123, § 163 a 165, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(11) Na prednostu okresného úradu sa nevzťahujú ustanovenia § 38 až 45, § 49, § 51, § 55 až 69, § 71 ods. 1, § 72 až 81, § 82 ods. 1 a 4, § 85, § 87 až 96, § 116 ods. 3 tretej vety, § 117 až 123, § 126 ods. 4, § 150, § 163, § 165 a § 167 ods. 3 štvrtej vety.


K § 7

Štátny zamestnanec bude vykonávať štátnu službu v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby alebo bez určenia odboru štátnej služby. Štátnym zamestnancom je aj občan, ktorý je odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády, prezidenta, predsedu Národnej rady, podpredsedu Národnej rady a tiež sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Takýto odborník teda plní úlohy pre najvyššie orgány výkonnej, zákonodarnej a súdnej moci a štátnu službu vykonáva bez určenia odboru štátnej služby. Za štátneho zamestnanca sa ďalej považuje aj fyzická osoba vykonávajúca štátnu službu na základe zvolenia alebo vymenovania zákonom ustanovenými subjektmi, pričom pri vymenovaní do funkcie predsedom Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „Bezpečnostná rada”) sa postupuje podľa Čl. 8 ods. 7 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Na účely zákona je štátnym zamestnancom aj štátny zamestnanec vo verejnej funkcii. Z dôvodu špecifického postavenia niektorých kategórií štátnych zamestnancov sa upravuje pôsobnosť zákona na týchto štátnych zamestnancov v obmedzenom rozsahu. Osobitné postavenie medzi štátnymi zamestnancami má aj veľvyslanec, na ktorého sa tiež nevzťahujú niektoré ustanovenia zákona o štátnej službe a člen Rady pre štátnu službu.

Zákonom o štátnej službe sa vytvára inštitucionálny a legislatívny rámec na zabezpečenie skvalitnenia riadenia ľudského

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: