dnes je 17.6.2024

Input:

Postúpenie pohľadávky obcou

25.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.2 Postúpenie pohľadávky obcou

Ing. Michaela Vidová

Základným právnym predpisom, ktorý upravuje majetkové postavenie a hospodárenie obcí s ich majetkom, je zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len „zákon o majetku obcí”). Podľa zákona o majetku obcí predstavuje pohľadávka majetkové právo obce, pričom obecné zastupiteľstvo schvaľuje nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú v zásadách hospodárenia.

Jedným zo spôsobov vyradenia pohľadávky z majetku je jej postúpenie. V súlade s § 10 zákona o majetku obcí môže obec upustiť od vymáhania majetkových práv obce len vtedy, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.

Postúpenie pohľadávky upravuje § 524 až § 530 OZ v z. n. p. Veriteľ môže svoju pohľadávku postúpiť inému aj bez súhlasu dlžníka, a to z dôvodu, že zmena v osobe veriteľa sa netýka jeho oprávnení a povinností