dnes je 21.4.2024

Input:

Prílohy daňového priznania k dani z príjmov

26.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.1.3 Prílohy daňového priznania k dani z príjmov

Ing. Michaela Vidová

Podľa daňového poriadku prílohou daňového priznania sú doklady preukazujúce tvrdenia uvedené v daňovom priznaní. V prípade daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby predkladaného v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) sa za samostatnú prílohu považuje:

  1. evidencia v rozsahu účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát – 2 ks príloh), ktorú prikladá k daňovému priznaniu daňovník, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo a vypĺňa pomocnú tabuľku G2,
  2. prehľad úprav výsledku hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia, ak daňovník vypĺňa pomocnú tabuľku G3,
  3. príloha k § 13a a § 13b ZDP (uplatnenie oslobodenia pri tzv. patent boxe),