Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Schválenie rozpočtového hospodárenia obce

11.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.27 Schválenie rozpočtového hospodárenia obce

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pri prerokúvaní záverečného účtu obecné zastupiteľstvo rozhoduje o použití prebytku rozpočtu obce alebo potvrdzuje spôsob financovania schodku rozpočtu obce.

V praxi sa často stretávame so situáciou, že obecné zastupiteľstvo schváli uznesením záverečný účet. V uznesení neschváli použitie prebytku rozpočtu, resp. nepotvrdí spôsob financovania schodku rozpočtu. Tento postup obce nie je v súlade s platnou právnou úpravou, pretože podľa s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z., prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,

b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

Tento postup tiež nie je v súlade s § 16 ods. 8 ZRPÚS, podľa ktorého o použití prebytku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

Vzor uznesenia zastupiteľstva - v prípade dosiahnutého prebytku rozpočtu:

Uznesenie zastupiteľstva k záverečnému účtu

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok ...............
II. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok ..............
(v prípade ak bola predložená)

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:

I. Celoročné hospodárenie za rok ......... bez výhrad

II. Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok ...... vo výške ..... € takto:

1. Do rezervného fondu sa pridelí ... €.
2. Do fondu rozvoja bývania obce sa pridelí ... € (platí len v prípade obcí ak získali príjmy z predaja bytov)

III. Tvorbu a použitie rezervného fondu

1. Tvorba:
a) počiatočný stav .....,
b) tvorba ......,
c) konečný stav ...... .
2. Použitie na kapitálové výdavky:
a) ...,
b) ...,
c) ... .  

Schodok rozpočtu obec v priebehu roka financuje predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania; tento spôsob financovania schodku rozpočtu obecné zastupiteľstvo potvrdzuje pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

Vzor uznesenia zastupiteľstva - v prípade dosiahnutého schodku rozpočtu:

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: