dnes je 15.8.2022

Input:

Zámena pozemkov medzi developerom a mestom z pohľadu DPH v roku 2022

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.3 Zámena pozemkov medzi developerom a mestom z pohľadu DPH v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod

Otázka:

Developer – platiteľ DPH podpísal zámennú zmluvu s mestom – neplatiteľ DPH. Ide o zámenu pozemkov bez doplatku, hodnota pozemkov je uvedená v zámennej zmluve. Prosíme, ako sa rieši DPH z pohľadu developera a mesta?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Ustanovenie § 611 OZ uvádza, že ustanovenia o kúpnej zmluve sa primerane použijú aj na zmluvu, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu.

Uvedené kritériá zámennej zmluvy sa posudzujú aj z pohľadu aplikácie príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, čo znamená, že medzi zmluvnými stranami ide o obchodnú transakciu