dnes je 27.10.2020

Input:

Zaradenie účtovníčky do platovej triedy v roku 2020

30.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.04.2.4 Zaradenie účtovníčky do platovej triedy v roku 2020

Ing. Jarmila Belešová


Účtovníčka mesta spracováva kompletné účtovné agendy, všetky uzávierky, konsolidácie so štátom, príspevkovými a rozpočtovými organizáciami mesta, má úplné stredoškolské vzdelanie - môže byť zaradená podľa novelizovaného nariadenia 341/2004 Z. z. o katalógoch pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, časť 01 Spoločné pracovné činnosti , do 6. platovej triedy, kde ešte vyhovuje stredoškolské vzdelanie?

Mzdová účtovníčka spracováva kompletnú mzdovú a personálnu agendu, vypracováva mzdové náklady a ich zmeny do rozpočtu mesta, sleduje čerpanie mzdových prostriedkov podľa programov, kategórii zamestnancov, vypracováva štvrťročné štatistické výkazy o práci Práca 2-04, štvrťročné výkazy o cene práce ISCP (MPSVR SR)1-04, ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch a podnikovú sociálnu politiku (MPSVR SR) 6-01, ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01, polročný výkaz o platoch Platy (MPSVR SR) 1-02 , vypracováva smernice a iné interné predpisy súvisiace s personálnou a mzdovou problematikou ( smernica o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu, o poskytovaní príspevku na rekreáciu, kolektívna zmluva a jej dodatky, pracovný poriadok), má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - môže byť zaradená môže byť zaradená podľa novelizovaného nariadenia 341/2004 Z. z. o katalógoch pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, časť 01 Spoločné pracovné činnosti , do 6. platovej triedy, riadok 01 samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce a riadok 06 samostatné zabezpečovanie práce na úseku personálnej politiky.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 5 ods. 1, 9 a ods.11 zákona č. 553/2003 Z. z.

(1) Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

(9) Zamestnávateľ môže zaradiť zamestnanca, ktorý dosiahol úplné stredné vzdelanie, do 6. platovej triedy len vtedy, ak má podľa druhu práce vykonávať pracovnú činnosť zaradenú v katalógu do tejto platovej triedy a spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu8) ustanovený na jej vykonávanie.

(11) Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo na iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom predpise8) ustanovené pre ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť; to neplatí pre pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca, ktorí sa do platovej triedy zaraďujú podľa dosiahnutého kariérového stupňa podľa osobitného predpisu.11aa) Na vedúceho pedagogického zamestnanca a na vedúceho odborného zamestnanca sa odsek 2 nevzťahuje.

časť 01. Spoločné pracovné činnosti prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., platová trieda 5 a 6

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnanci odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zaraďujú do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú majú vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo na iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom predpise ustanovené pre zamestnancom vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť

Zamestnávateľ môže zaradiť zamestnanca s úplným stredným vzdelaním do 6. platovej triedy, len vtedy, ak má podľa druhu práce vykonávať pracovnú činnosť zaradenú v katalógu do tejto platovej triedy a spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu ustanovený na jej vykonávanie. Teda na zaradenie zamestnanca s úplným stredným vzdelaním do 6. platovej triedy sa vyžaduje vykonávanie pracovnej činnosti, na vykonávanie ktorej je osobitným právnym predpisom ustanovený osobitný kvalifikačný predpoklad.

Na vykonávanie žiadnej administratívnej činnosti uvedenej . Spoločné pracovné prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo