Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zásada časovosti použitia verejných prostriedkov a jej systémová výnimka

21.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2 Zásada časovosti použitia verejných prostriedkov a jej systémová výnimka

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Ustanovenia § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „rozpočtové pravidlá verejnej správy”) sú základnými pravidlami rozpočtového hospodárenia, ktoré sú platné pre všetky subjekty verejnej správy.

Zásada časovosti

Jednou z dvoch hlavných zásad použitia verejných prostriedkov je zásada časovosti ich použitia – verejné prostriedky sú určené len na použitie v roku ich poskytnutia.

Táto zásada je zakotvená v ustanovení § 19 ods. 2 rozpočtových pravidiel verejnej správy, podľa ktorého verejné prostriedky rozpočtované na príslušný rozpočtový rok možno použiť do konca rozpočtového roka. Súčasne je v tomto ustanovení aj zakotvená systémová výnimka – uvedená zásada časového použitia verejných prostriedkov sa nevzťahuje na tie verejné prostriedky, ktorých nevyčerpané zostatky v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy alebo osobitným zákonom možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Výnimka zo zásady časovosti

Osobitným zákonom ustanovujúcim výnimku zo zásady časovosti použitia verejných prostriedkov je napr. zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Pokiaľ však takúto výnimku neustanovujú ani rozpočtové pravidlá verejnej správy a ani osobitný predpis, nemožno verejné prostriedky použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Definícia verejných prostriedkov

Na spresnenie pripomíname, že verejnými prostriedkami sa rozumejú všetky finančné prostriedky, s ktorými nakladajú všetky subjekty verejnej správy a v spojitosti s § 19 ods. 3 rozpočtových pravidiel verejnej správy verejné prostriedky ostávajú verejnými prostriedkami, aj keď sa poskytnú právnickým a fyzickým osobám mimo sektor verejnej správy.

Sektor verejnej správy

Pripomíname, že sektor verejnej správy vytvárajú subjekty verejnej správy, ktoré sú právnickými osobami a sú zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa osobitného predpisu (§ 19 až § 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike) a sú zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu, a to v ústrednej správe, v územnej samospráve a vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia.

Výnimky z časového použitia už neexistujú

V predchádzajúcej právnej úprave rozpočtových pravidiel, t. j. v zákone NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, bol vytvorený legislatívny priestor na poskytnutie výnimky z časového použitia prostriedkov štátneho rozpočtu, a to v ustanovení § 54 ods. 1 písm. f), pričom počas účinnosti zákona bolo možné v niektorých rokoch predĺženie výnimky z časového použitia. Išlo o kompetenciu ministra financií, ktorý bol oprávnený povoliť vo výnimočných a odôvodnených prípadoch v rozpočtovom roku, v ktorom boli rozpočtové prostriedky poskytnuté, ich použitie aj v nasledujúcom rozpočtovom roku. V súčasnosti nie je možné v žiadnom prípade poskytnúť výnimku zo zásady časového použitia verejných prostriedkov v roku ich poskytnutia.

Systémová výnimka zakladajúca zákonný nárok na použitie prostriedkov v nasledujúcom rozpočtovom roku

Súčasne platná úprava rozpočtových pravidiel verejnej správy umožňuje priamo zo zákona použitie vybraných a zákonom taxatívne ustanovených druhov prostriedkov štátneho rozpočtu v nasledujúcom rozpočtovom roku. Rozpočtové pravidlá verejnej správy ustanovujú režim použitia prostriedkov štátneho rozpočtu z pohľadu základného kritéria, ktorým je skutočnosť, či dotknuté prostriedky štátneho rozpočtu príslušná rozpočtová kapitola už použila, alebo nie.

V daných súvislostiach poukazujeme na skutočnosť, že nie všetky subjekty verejnej správy nakladajú s reálnymi finančnými prostriedkami. Z tohto dôvodu sa aplikujú iné postupy v prípade štátnych rozpočtových organizáciách a iné postupy v prípade štátnych príspevkových organizácií. Uvedené postupy sú dôsledkom toho, že štátne rozpočtové organizácie nenakladajú s reálnymi finančnými prostriedkami, ale len s fiktívnymi finančnými prostriedkami vo výške poskytnutého limitu.

Pokiaľ sa prostriedky štátneho rozpočtu dostanú do územnej samosprávy, ide o reálny finančný tok, t. j., prostriedky boli príslušnou kapitolou poskytnuté (t. j., už ich kapitola použila). V prípade štátnej príspevkovej organizácie sa zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa poskytuje príspevok ako reálne finančné prostriedky.

Štátna rozpočtová organizácia

Štátna rozpočtová organizácia v súlade s § 21 ods. 1 rozpočtových pravidiel verejnej správy je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet a hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu (zriaďovateľom štátnej rozpočtovej organizácie je ústredný orgán štátnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak). Táto organizácia, ako vyplýva zo systému jej hospodárenia, nenakladá pri úhrade svojich výdavkov s reálnymi finančnými prostriedkami.

Štátna príspevková organizácia

Štátna príspevková organizácie podľa § 21 ods. 2 rozpočtových pravidiel verejnej správy musí spĺňať pravidlo 50 % a je na štátny rozpočet zapojená príspevkom, pričom platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. Príspevok poskytuje tejto organizácii zriaďovateľ a ide o reálne finančné prostriedky.

Prostriedky štátneho rozpočtu môže však kapitola poskytnúť v rámci svojej pôsobnosti aj iným subjektom verejnej správy ako štátnym rozpočtovým a štátnym príspevkovým organizáciám, napr. subjektom územnej samosprávy alebo aj iným fyzickým a právnickým osobám – v takomto prípade ide o reálne finančné prostriedky.

Legislatívna úprava systémovej výnimky

Rozpočtové pravidlá verejnej správy upravujú v ustanovení § 8 ods. 4 až 6 mechanizmus použitia kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu, prostriedkov Európskej únie, prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch, až do ich vyčerpania na určený účel.

Použitie prostriedkov Európskej únie

Odpoveď na otázku, prečo sa v časti o výdavkoch štátneho rozpočtu upravuje aj použitie prostriedkov Európskej únie v nasledujúcom rozpočtovom roku, vyplýva zo znenia § 8 ods. 3, podľa ktorého na použitie účelovo určených prostriedkov Európskej únie zaradených do príjmov štátneho rozpočtu sa v štátnom rozpočte rozpočtujú príslušné výdavky.

Ďalej platí, že súčasťou výdavkov príslušnej kapitoly sú aj prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (spolufinancovanie). Pretože sa prostriedky Európskej únie zaraďujú do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, t. j., poskytujú sa prostredníctvom výdavkov kapitoly spolu s prostriedkami na spolufinancovanie, majú de facto rovnaké postavenie ako prostriedky štátneho rozpočtu, a preto sa aj pri ich použití dodržiava zhodný mechanizmus.

Rozpočtovanie a poskytovanie výdavkov štátneho rozpočtu

Výdavky štátneho rozpočtu sa rozpočtujú a poskytujú formou bežných výdavkov a kapitálových výdavkov. Vecné vymedzenie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov obsahuje ekonomická klasifikácia výdavkov. Uvedené ustanovuje § 4 ods. 4 rozpočtových pravidiel verejnej správy, podľa ktorého sa v rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia, a finančné operácie s finančnými aktívami.

Rozpočtová klasifikácia výdavkov

Rozpočtovú klasifikáciu tvorí:

  • druhová klasifikácia,

  • organizačná klasifikácia,

  • ekonomická klasifikácia,

  • funkčná klasifikácia.

Funkčná klasifikácia sa používa najmä na účely medzinárodného porovnávania výdavkov verejnej správy podľa funkcií verejnej správy; funkčnú klasifikáciu ustanovuje osobitný predpis.

Druhovú klasifikáciu, organizačnú klasifikáciu a ekonomickú klasifikáciu ustanovuje opatrenie, ktoré vydá ministerstvo financií, a ktoré sa vyhlasuje uverejnením oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy.

Použitie prostriedkov štátneho rozpočtu v nasledujúcom rozpočtovom roku

V súlade s § 8 ods. 4 rozpočtových pravidiel verejnej správy kapitálové výdavky štátneho rozpočtu možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel.

Prostriedky Európskej únie, prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov SR a EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi (granty z iných štátov) možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel.

Bežné výdavky

Bežné výdavky na trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov a bežné výdavky na program oficiálnej rozvojovej pomoci možno so súhlasom ministra financií použiť aj v nasledujúcom rozpočtovom roku na určený účel.

Použitie bežných výdavkov

Podľa § 8 ods. 5 rozpočtových pravidiel verejnej správy bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1.9. rozpočtového roka, a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. 3. nasledujúceho rozpočtového roku.

Oznamovacia povinnosť správcu kapitoly

Na základe § 8 ods. 8 rozpočtových pravidiel verejnej správy správca kapitoly je povinný oznámiť ministerstvu financií výšku všetkých výdavkov podľa § 8 ods. 4 okrem spolufinancovania grantov z iných štátov zo štátneho rozpočtu (t. j., okrem prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi), ktoré použije až v nasledujúcom rozpočtovom roku, a to najneskôr do 20. 11. bežného rozpočtového roka.

Na základe tohto oznámenia správcu kapitoly ministerstvo financií viaže v rozpočte príslušnej kapitoly na bežný rozpočtový rok výdavky v oznámenej výške s výnimkou prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov SR a EÚ, ktoré ministerstvo viaže až po doručení potvrdenia tohto oznámenia v termíne do 15. 12. bežného rozpočtového roka. O sumu viazaných prostriedkov ministerstvo financií povolí prekročenie limitu výdavkov príslušnej kapitole v nasledujúcom rozpočtovom roku.

I. Použitie ustanovení § 8 ods. 6 – štátne rozpočtové organizácie

Zákonná výnimka použitia prostriedkov štátneho rozpočtu

Zákonná výnimka na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu v nasledujúcich rozpočtových rokoch sa vzťahuje na tie prostriedky, ktoré neboli kapitolou štátneho rozpočtu vynaložené, t. j., ide o tie prostriedky, s ktorými nakladajú štátne rozpočtové organizácie a sú to nasledovné prostriedky:

  • prostriedky štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky,

  • prostriedky Európskej únie (na ich použitie sa v štátnom rozpočte rozpočtujú príslušné výdavky, t. j., sú súčasťou výdavkov kapitoly podľa § 8 ods. 3),

  • prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ (sú súčasťou výdavkov kapitoly podľa § 8 ods. 3),

  • prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi (ide o spolufinancovanie grantov z iných štátov a týmto spôsobom sa zabezpečuje rovnaký spôsob použitia grantov aj ich spolufinancovania zo štátneho rozpočtu).

Vyššie uvedené zákonom taxatívne ustanovené prostriedky možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel.

Bežné výdavky na trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov a bežné výdavky na program oficiálnej rozvojovej pomoci možno so súhlasom ministra financií použiť aj v nasledujúcom rozpočtovom roku na určený účel.

Použitie prostriedkov v ďalšom roku

Použitie vyššie uvedených prostriedkov štátnymi rozpočtovými organizáciami v nasledujúcom roku sa realizuje v súlade ustanovením § 8 ods. 6 rozpočtových pravidiel verejnej správy, ktoré upravuje presun oprávnenia na použitie uvedených druhov prostriedkov (prostriedky podľa§ 8 ods. 4) do nasledujúceho rozpočtového roku (nejde o žiaden presun reálnych finančných prostriedkov, presúva sa len limit, resp. oprávnenie na ich použitie do nasledujúceho rozpočtového roku).

1. Správca kapitoly si najprv v rámci svojej vlastnej kapitoly (v rámci štátnych rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti) zistí, v akej výške majú rozpočtové organizácie v jeho pôsobnosti záujem presunúť oprávnenie na ich použitie do nasledujúceho rozpočtového roku. Zdôrazňujeme, že pri zisťovaní tejto skutočnosti sa do zisťovaného sumáru nesmú započítať prostriedky štátnych príspevkových organizácií, ktoré tieto organizácie chcú použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, na ktoré sa postupy podľa § 8 ods. 6 rozpočtových pravidiel verejnej správy v žiadnom prípade nevzťahujú (príspevky štátnym rozpočtovým organizáciám sa poskytujú ako reálne prostriedky).

2. Správca príslušnej kapitoly zistí výšku všetkých výdavkov podľa odseku 4, ktoré nedokáže použiť v roku poskytnutia týchto prostriedkov, ale predpokladá ich použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku, následne je povinný oznámiť ich výšku ministerstvu financií s výnimkou prostriedkov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie grantov z iných štátov, ktoré sa na základe ustanovenia § 22 ods. 4 rozpočtových pravidiel verejnej správy vedú na samostatných mimorozpočtových účtoch (výdavky štátneho rozpočtu určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi sa realizujú prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu).

3. Správcovia kapitol štátneho rozpočtu nahlasujú objem prostriedkov, ktoré nevyčerpajú a o ktorých predpokladajú ich použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku najneskôr do 20. 11. bežného rozpočtového roku, a to na formulári vypracovanom ministerstvom financií. V prípade prostriedkov Európskej únie a ich spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sa definitívne oznámenie potvrdzuje až do 15. 12. – dovtedy možno tieto prostriedky v bežnom roku čerpať.

4. Ministerstvo financií na základe tohto oznámenia trvale zaviaže prostriedky kapitol v oznámenej výške bez možnosti uvoľnenia viazania do konca bežného roku, t. j., tieto nahlásené finančné prostriedky nemožno v žiadnom prípade 20. 11. vyčerpať do konca bežného roku s výnimkou prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré ministerstvo môže zaviazať až po doručení potvrdenia tohto oznámenia (15. 12.).

5. O sumu viazaných prostriedkov ministerstvo financií povolí prekročenie limitu výdavkov príslušnej kapitole v nasledujúcom rozpočtovom roku.

6. Ak nemožno dodržať určený účel použitia finančných prostriedkov v nasledujúcom rozpočtovom roku, nemožno takéto výdavky zahrnúť do predmetného oznámenia, t. j., nie je možné preniesť oprávnenie na ich použitie do nasledujúceho rozpočtového roku – podmienkou čerpania v nasledujúcom rozpočtovom roku je dodržanie účelu, na ktorý boli predmetné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku. V takomto prípade (ak nemožno dodržať určený účel použitia prostriedkov v nasledujúcom roku) je potrebné finančné prostriedky vrátiť poskytovateľovi – nedodržaním účelu použitia sa porušuje finančná disciplína, účel použitia prostriedkov nemožno meniť.

V prípade tých prostriedkov štátneho rozpočtu, o ktorých správca kapitoly predpokladá ich použitie v roku ich poskytnutia, t. j., nepožiada o presun oprávnenia na ich použitie do nasledujúceho rozpočtového roku a tieto prostriedky nakoniec nedokáže kapitola použiť, ostávajú v štátnom rozpočte nepoužité – nie je možné ich použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, pretože sa nezabezpečil presun oprávnenia na ich použitie do nasledujúceho rozpočtového roku. Je preto potrebné, aby správcovia kapitol pristupovali zodpovedne k svojej oznamovacej povinnosti vo vzťahu k použitiu prostriedkov v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Ustanovenie § 8 ods. 5 rozpočtových pravidiel verejnej správy nemožno v prípade štátnych príspevkových organizácii aplikovať.

II. Použitie ustanovení § 8 ods. 5 – štátne príspevkové organizácie, iný subjekt verejnej správy

Druhým prípadom použitia prostriedkov v nasledujúcich rozpočtových rokoch je použitie tých prostriedkov v nasledujúcom roku, ktoré už boli rozpočtovou kapitolou poskytnuté (použité). Jedným z možných prípadov je poskytnutie reálnych finančných prostriedkov formou príspevku príspevkovej organizácii, resp. poskytnutie bežného transferu a ich použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku podľa § 8 ods. 5 rozpočtových pravidiel verejnej správy (napr. príspevok príspevkovej organizácii, poskytnutý bežný transfer).

Zdôrazňujeme, že v prípade štátnych rozpočtových organizácií je ustanovenie § 8 ods. 5neaplikovateľné.

1. Štátne príspevkové organizácie

V prípade použitia kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu (§ 8 ods. 4) v nasledujúcom rozpočtovom roku nevyčerpané finančné prostriedky štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky (podľa § 8 ods. 4) poskytnuté zriaďovateľom štátnej príspevkovej organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sú zdrojom fondu reprodukcie, ktorého nevyčerpané zostatky koncom roka neprepadajú, ale sa prenášajú do nasledujúceho rozpočtového roku. V nasledujúcom rozpočtovom roku je možné prostriedky fondu reprodukcie použiť na určený účel.

Čerpanie kapitálových výdavkov

Poznamenávame, že na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky nemá vplyv dátum 1. 10. bežného roku, tieto prostriedky bez ohľadu na dátum poskytnutia je ich príjemca oprávnený použiť automaticky v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania v súlade s účelom ich použitia.

Čerpanie bežných výdavkov

V prípade bežných výdavkov s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní poskytovaných ako bežný transfer po 1. 10. rozpočtového roku vyplýva priamo z § 8 ods. 5 cit. zákona možnosť ich čerpania až do 31. 3. nasledujúceho rozpočtového roku, pričom súhlas zriaďovateľa a ani ministerstva financií sa nevyžaduje.

Ochranné obdobie čerpania bežných prostriedkov

Táto možnosť na čerpanie určených bežných výdavkov s ustanovenou výnimkou (mzdy, platy…) bola pri tvorbe rozpočtových pravidiel verejnej správy zapracovaná na základe mnohých predchádzajúcich skúseností s poskytnutím prostriedkov v posledné dni rozpočtového roku, a to tak, že ich poskytnutie spôsobilo len nepríjemnosti (prijímateľ sa ani v roku poskytnutia prostriedkov nedozvedel o ich poskytnutí a, samozrejme, ich v roku poskytnutia nedokázal vyčerpať a ani nestihol požiadať o výnimku z časového použitia, tak často dochádzalo k porušeniu rozpočtovej disciplíny. Preto sa vytvorilo „ochranné obdobie” tvorené obdobím od 1. 10. bežného roku až do 31. 3. nasledujúceho rozpočtového roku, v rámci ktorého je dostatočný priestor na použitie dotknutých prostriedkov, aj keby boli hneď poskytnuté v posledný deň bežného roku.

Porušenie finančnej disciplíny

Čerpanie predmetných bežných výdavkov po zákonom ustanovenej lehote je porušením finančnej disciplíny. Rozhodujúci termín je deň, kedy sa peňažné prostriedky poskytnú, t. j., odúčtujú zo štátneho rozpočtu.

V prípade nepoužitia týchto prostriedkov do 31. 3. nasledujúceho rozpočtového roku je prijímateľ týchto prostriedkov povinný tieto vrátiť v lehote a na účet, ktorý mu oznámi poskytovateľ napr. v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov (v liste, v oznámení), a pretože ide o prostriedky štátneho rozpočtu najneskôr v lehote na zúčtovanie so štátnym rozpočtom.

Je významnou úlohou poskytovateľa prostriedkov štátneho rozpočtu, aby prostriedky štátneho rozpočtu použité v rôznych rozpočtových rokoch a ich zúčtovanie dôkladne evidoval a ich zúčtovanie sledoval aj z hľadiska celkového použitia.

2. Iný subjekt verejnej správy, iná fyzická, alebo právnická osoba

Správca kapitoly je oprávnený v rámci svojej pôsobnosti poskytovať prostriedky štátneho rozpočtu aj iným subjektom ako sú štátne rozpočtové a príspevkové organizácie. Môže ich poskytnúť subjektu v rámci sektora verejnej správy (iný subjekt verejnej správy- napr. obec, vyšší územný celok) alebo aj mimo sektor verejnej správy (iná fyzická alebo právnická osoba – napr. podnikateľský subjekt, nezisková organizácia). V každom prípade ide už o poskytnutie reálnych finančných prostriedkov a na takto vynaložené prostriedky sa nazerá z pohľadu kapitoly ako na použité a nemožno na ne aplikovať ustanovenie § 8 ods. 6 rozpočtových pravidiel verejnej správy, t. j., tieto prostriedky sa nezahŕňajú do oznámenia, ktoré správca kapitoly predkladá ministrovi financií (výška prostriedkov, ktoré nedokáže použiť v roku poskytnutia a ktorých použitie predpokladá v nasledujúcom rozpočtovom roku).

Prostriedky štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky (§ 8 ods. 4), ak boli poskytnuté (reálne prostriedky), môže ich príjemca v zásade použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do konečného použitia na určený účel (je vylúčená zmena účelu použitia). Ak príjemca nedokáže dodržať stanovený účel použitia kapitálových výdavkov, je povinný ich vrátiť poskytovateľovi týchto prostriedkov.

Prostriedky štátneho rozpočtu – bežný transfer podľa § 8 ods. 5, ak boli poskytnuté po 1. 10. bežného roku môže ich príjemca použiť automaticky do 31. 3. nasledujúceho rozpočtového roku. V niektorých prípadoch môže pri zabezpečovaní týchto zásad použitia prostriedkov štátneho rozpočtu dôjsť určitým zložitejším postupom – napr. pri subjektoch územnej samosprávy.

Osobitnou skupinou výdavkov sú výdavky štátneho rozpočtu za mesiac december, uhrádzané v januári nasledujúceho roka, ktoré vôbec nesúvisia s problematikou použitia prostriedkov štátneho rozpočtu v nasledujúcom rozpočtovom roku, ale ich právnu úpravu uvádzame v poznámke práve preto, že často dochádza k ich ponímaniu ako prostriedkov štátneho rozpočtu použitých v nasledujúcom rozpočtovom roku. Táto úprava je v podstate úpravou vzťahujúcou sa na bežný rozpočtový rok a takto vynaložené finančné prostriedky sa považujú za použité v roku ich poskytnutia a aj keď sa výdavky realizujú v nasledujúcom roku, nejde o výnimku zo zásady časového použitia finančných prostriedkov v roku ich poskytnutia. Ide o výdavky za mesiac december, ktoré možno v súlade s § 26 rozpočtových pravidiel verejnej správy

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: