dnes je 21.4.2024

Input:

Zdaniteľné príjmy daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie

22.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.1.1 Zdaniteľné príjmy daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie

Ing. Michaela Vidová

V súlade s § 2 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) sa za zdaniteľný príjem považuje príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa zákona ani medzinárodnej zmluvy. Úhrn zdaniteľných príjmov dosiahnutých v príslušnom zdaňovacom období predstavuje základňu, od ktorej sa odvíja možnosť uplatnenie príslušnej sadzby dane. Pre zdaňovacie obdobie 2023 platí, že základ dane stanovený podľa § 17 až 29 znížený o daňovú stratu vyčíslenú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach môže podliehať sadzbe dane vo výške:

• 15 % – ak výška zdaniteľných príjmov neprevyšuje sumu ustanovenú osobitným zákonom, ktorým je zákon o DPH pre povinnú registráciu na DPH, čo v súčasnosti je 49 790 eur,

• 21 %