dnes je 29.10.2020

Najnovšie

Manuál ZMOS k celoplošnému testovaniu Spoločná zodpovednosť 3. VERZIA

27.10.2020, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska ponúka v poradí tretiu, aktualizovanú verziu manuálu k celoplošnému testovaniu "Spoločná zodpovednosť". Združenie miest a obcí Slovenska ponúka v poradí tretiu, aktualizovanú verziu manuálu k celoplošnému testovaniu " ...

ZMOS vytvoril pomocnú ruku

27.10.2020, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest aobcí Slovenska na svojej web stránke vytvorilo tzv. pomocnú ruku. Združenie miest a obcí Slovenska na svojej web stránke vytvorilo tzv. pomocnú ruku. Ide o virtuálny priestor, kde je možné publikovať zo samospráv konkrétnu prosbu o ...

Všetky pobočky Sociálnej poisťovne sú oranžové alebo červené - využite elektronický kontakt

27.10.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa oznamuje, že v súvislosti s pandemickou situáciou od 26. októbra 2020 všetky pobočky a vysunuté pracoviská Sociálnej poisťovne fungujú v oranžovom alebo v červenom režime Covid semaforu. Sociálna poisťovňa oznamuje, že v súvislosti s ...

Čo by ste mali vedieť o chrípkovej sezóne 2020/2021 počas pandémie COVID-19

27.10.2020, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Chrípková sezóna sa na severnej pologuli oficiálne začala prvého októbra a trvá do konca apríla nasledujúceho roka. Jej priebeh bude ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19. Chrípková sezóna sa na severnej pologuli oficiálne začala prvého októbra a trvá do ...

Spôsob vedenia účtovníctva v POGarancia

26.10.2020, PhDr. Jozef Sýkora, MBA,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Názov organizácie:       Názov internej smernice:   Spôsob vedenia účtovníctva     Poradové číslo smernice:       Dátum vyhotovenia internej smernice       Za správnosť smernice zodpovedá:       Za dodržiavanie ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Účtový rozvrh v POGarancia

26.10.2020, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Názov organizácie:       Názov internej smernice:   Účtový rozvrh   Poradové číslo smernice:       Dátum vyhotovenia internej smernice:       Za správnosť smernice zodpovedá:       Za dodržiavanie ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v POGarancia

26.10.2020, Ing. Miriam Majorová, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Miriam Majorová; PhDr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Názov organizácie:     Názov internej smernice:   Evidencia, odpisovanie a účtovanie majetku   Poradové číslo smernice:     Dátum vyhotovenia internej smernice:     Za správnosť smernice ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Smernica o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov, deň uskutočnenia účtovného prípaduGarancia

26.10.2020, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Názov organizácie:       Názov internej smernice:   Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov,   deň uskutočnenia účtovného prípadu   Poradové číslo smernice:       Dátum vyhotovenia internej smernice:     Za správnosť ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Smernica o evidencii a spôsobe účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku v POGarancia

26.10.2020, Ing. Miriam Majorová, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Miriam Majorová; PhDr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Názov organizácie:       Názov internej smernice:   Evidencia a spôsob účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku   Poradové číslo smernice:       Dátum vyhotovenia internej smernice:       ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Smernica o zásadách tvorby, použitia a účtovania opravných položiek v POGarancia

26.10.2020, Ing. Miriam Majorová, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Miriam Majorová; PhDr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Názov organizácie:       Názov internej smernice:   Zásady tvorby, použitia, účtovania a vykazovania opravných položiek   Poradové číslo smernice:       Dátum vyhotovenia interne j smernice:       ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Najčítanejšie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Komentár k ZDP § 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetkuGarancia

2.1.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 22 (1) Odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný 1 ) alebo evidovaný podľa  § 6 ods. 11  a je používaný na zabezpečenie ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Príklad k pomernej časti ročného odpisu pri predaji hmotného majetku podľa § 22 ods. 12 zákona o dani z príjmovGarancia

26.10.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom je daňovým výdavkom v plnej výške [§ 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP] . Výnimkou je zostatková cena pri predaji osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie ...

Obeh účtovných dokladov a podpisové vzoryGarancia

18.11.2019, Ing. Miriam Majorová, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Miriam Majorová; PhDr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
více článků
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

5.11.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

11.11.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

12.11.2020, ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

12.11.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

18.11.2020, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

19.11.2020, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?

10.12.2020, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.2.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuálne témy pre verejnú správu a samosprávu v roku 2020

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 30.10.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Celoštátne testovanie COVID-19 - čo to bude znamenať pre zamestnávateľa?

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB., Mgr. Michal Homola

Dátum: 30.10.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Súhrn opatrení počas aktuálneho núdzového stavu
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
október 2020
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
<september  november>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA