Darček mesiaca
Záverečný účet obce

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2018
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
<máj  júl>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Last Minute Semináre

 

Najnovšie

Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a vyšších územných celkovGarancia

20.6.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1.1.2014 súčasne Ministerstvo financií SR prerokováva aj predpokladaný vývoj príjmov, výdavkov vrátane očakávaného kladného alebo záporného rozdielu (salda) medzi príjmami a výdavkami súhrnu ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Výdavky rozpočtu obce a vyššieho územného celkuGarancia

20.6.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poskytovanie dotácií sa viaže na limitovanie dlhu obce . Dotácie sa rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Všetky bez výnimky podliehajú povinnosti ročného zúčtovania s rozpočtom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Obsah rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celkuGarancia

20.6.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
a) Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len “program obce“), to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Garantované energetické služby vo verejnej správeGarancia

18.6.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR v týchto dňoch predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Koncepcie rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe SR. Vzhľadom na to, že na Slovensku je vyše 10 000 verejných budov, ...
viac

Výročná správa organizácií patriacich pod obecGarancia

15.6.2018, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Dokument na stiahnutie Jednou z povinností obcí na úseku vedenia účtovných záznamov je povinnosť zostaviť jej výročnú správu. Táto povinnosť ako aj samotný obsah výročnej správy sú zakotvené v ust. § 20 a § 22b ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Záverečný účet obce za rok 2017 - VZORGarancia

15.6.2018, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Terézia Urbanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť vzor Návrh záverečného účtu Obce ................. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 pred jeho schválením Predkladá : Spracoval: V ............................. dňa ........................... Návrh ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Výnosy kontra úroky a iné príjmyGarancia

13.6.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci novely rozpočtových pravidiel ÚS sa od 1.1.2014 zosúladila terminológia so zákonom o účtovníctve, napr. v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 písm. c) sa slovo „ výnosy ” nahrádza slovami „ úroky a  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Špecifiká vyplývajúce zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004Garancia

13.6.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
3.7.1 Prebytok rozpočtu a schodok rozpočtu Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na účely rozpočtových pravidiel ÚS sa prebytkom rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku od 1.1.2014 rozumie kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce alebo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Prebytok rozpočtu a schodok rozpočtuGarancia

13.6.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účely rozpočtových pravidiel ÚS sa prebytkom rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku od 1.1.2014 rozumie kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zmeny v zákone o ochrane osobných údajov týkajúce sa mzdovej a HR oblasti od 25. 5. 2018Garancia

12.6.2018, PaeDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „ ...
viac
Najčítanejšie

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyGarancia

4.5.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

30.6.2017, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Výnosy z transferov - účtovanie a vykazovanie transferovGarancia

3.4.2017, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Lucia Kašiarová, ACCA; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Právna úprava Od roku 2008 je účinné Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

23.10.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 151/2018 Z.z. novela vyhl. č. 321/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2018 v čiastke č. 55)
  • 153/2018 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 31.5.2018 v čiastke č. 55)
  • 154/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 238/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2018 v čiastke č. 55)
  • 156/2018 Z.z. novela zák. č. 362/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 157/2018 Z.z. o metrológii (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 159/2018 Z.z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného (vyšlo dňa: 12.6.2018 v čiastke č. 58)
  • 160/2018 Z.z. novela zák. č. 207/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 161/2018 Z.z. novela zák. č. 300/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 167/2018 Z.z. novela op. č. 7/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.10.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

27.9.2018, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

26.9.2018, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: